Syllabus

1 Annexure I & II Syllabus.pdf PDF icon Annexure I & II Syllabus.pdf
2 Diploma 1st-semester-2020 PDF icon 1st-semester-2020.pdf
3 Diploma 2nd-semester-2020 PDF icon 2nd-semester-2020.pdf
4 Diploma Electronics & Telecommunication Syllabus PDF icon Electronics-Telecommunication-Engineering_DETCE-2020.pdf
5 Diploma Syllabus for Electrical Engineering PDF icon Elcetrical-Engineering_DEE-2020.pdf
6 Diploma Civil Engineering Syllabus PDF icon Civil-Engineering_DCE-2020.pdf